cesta obnovy

Zveme vás na cestu, která může přinést vašemu sboru oživení, zápal a probuzení. Je to cesta s Bohem, plná dobrodružství i výzev. Neexistují na ní žádné zkratky.

 

Obnova církve není něčím, co nám samo od sebe spadne do klína. K jejímu dosažení i udržení je třeba cílevědomé snahy. Vyžaduje rozhodnutí místních společenství vykročit v plnosti Ducha vpřed a stávat se zdravými misijními sbory.  Výrazem „zdravý“ máme na mysli úsilí o poznání a následování Krista. 

Pod termínem „misijní“ rozumíme sbor, který usiluje o uskutečňování Kristových záměrů v tomto světě.

Mějme na paměti, že po této cestě jdeme společně a že každému kroku na ní mají předcházet naše modlitby.

CO VÁS NA TÉTO CESTĚ ČEKÁ:

 

Příprava půdy:

        Na Cestě obnovy je důležitá podpora kazatele sboru. Vedení zdravého misijního sboru si žádá zdravého misijního kazatele. Abychom ctili jeho úřad, začínáme celý proces rozhovorem člena vedení denominace s kazatelem o „VOP“ (Vidění potřeby obnovy, Odhodlání a Prostředcích). Má kazatel vizi a odhodlání vést svůj sbor kupředu? Má k tomu prostředky?

        S podporou kazatele se pak členové sboru účastní semináře Veritas: Pohlédnutí pravdě do očí. Sbor si tak společně osvojí jazyk, který se týká dohod o vzájemných vztazích, deseti znaků zdravé misijní církve, čtyř kategorií sborů a „VOP“. Za použití tohoto společného jazyka sbor provede úvodní zhodnocení svého současného stavu a zvolí si strategii, která mu pomůže pohnout se vpřed.

        Z kontextu víkendu Veritas vznikne Přípravný tým Cesty obnovy (dříve pod názvem: Tým pro sborovou obnovu). Úkolem tohoto týmu je zajistit, aby byly rozhovory o obnově živé, relevantní a aktuální. Sbory, které pokračují vytvořením Přípravného týmu Cesty obnovy, jsou na tom mnohem lépe než ty, které prostě nechají závěry rozhovorů z Veritas vyznít do ztracena. Přípravný tým Cesty obnovy je poradním a doporučujícím orgánem a setkává se asi po dobu jednoho roku. Po dokončení  úkolů obsažených v jeho devíti funkcích  je jeho účel naplněn.

        Jednou z těchto funkcí je vytvoření dohody o vzájemných vztazích / způsobu vzájemného jednání. Tato dohoda pomáhá členům sborů kráčet spolu ruku v ruce i přes jejich odlišnosti a rozdílné názory. Poskytuje základní pravidla pro jednání, které je zdvořilé, plné vzájemné úcty a porozumění a které vzdává chválu Bohu.

 

Hodnocení půdy:

        Po této přípravě, ještě předtím, než budeme zasévat, je důležité udělat dobrý rozbor stavu půdy a v ní obsažených živin. Puls: Stanovení diagnózy je zevrubný diagnostický přístup ke zhodnocení současného skutečného stavu sboru a jeho vyhlídek do budoucna. S použitím 10 znaků zdravé misijní církve a dalších hodnotících prvků poskytuje Puls cennou zpětnou vazbu, která poslouží k budování a posílení sboru. Doporučujeme, aby sbor využíval Puls každý rok nebo dva, aby mohl hodnotit míru své dynamiky a pokroku v procesu obnovy.

        Výsledkem vyhodnocení ankety v Pulsu je návrh dalších kroků a doporučení pro Proces rozvoje kazatelů a vedoucích a pro Proces rozvoje sboru. Vedoucí i sbor kráčejí dopředu v jednotě a rostou v duchovním životě, dynamice i strategii. Společně s dalšími zdroji bude závěrečná zpráva z Pulsu důležitým podkladem při hledání dalšího Směřování sboru.

 

Zasévání zrna:

        Když je půda připravená a je též znám její stav, uspořádá sbor shromáždění s výzvou k novému vydání se Ježíši. V tomto okamžiku dochází k rozhodujícímu setí zrna obnovy do půdy sboru. Děje se to s nadějí, že je teď už půda dostatečně zkypřená a vnímavá na touhy Božího srdce. Tato „Bohoslužba vykročení“ zjevuje záměry srdce … je to čas vyznání, modliteb, pokání, uzdravování věcí uvnitř sboru a vyjádření oddání pokračovat na Cestě obnovy vpřed. Zde leží dělící čára mezi sbory, které opravdu chtějí celou tuto cestu s Bohem projít a těmi, které jsou spokojené s tím, že zůstanou tam, kde jsou. Toto je chvíle, ve které je opravdově zjevováno a zkoušeno srdce sboru.

        Inspirace: Podnícení změny je seminář, který navazuje na předchozí etapy. Inspirace poskytuje nástroje pro porozumění dynamice procesu změny a jejímu provádění tak, aby se sbor mohl stávat zdravým a misijním. Představuje praktické koncepty užitečné pro vedení a život sboru v procesu obnovy. Pomáhá vedoucím růst v moudrosti a odvaze, co se týká procesu proměny.

 

Plánování sklizně:

        Etapa Plán: Směřování sboru  (dříve: Vytváření strategického plánu)  pomáhá sboru společně rozpoznávat Boží sny a konkrétní Boží záměry pro něj. Přináší dovednosti nezbytné k vytvoření a naplňování strategického plánu služby, který pomůže sboru k hojné sklizni. Celý sbor bude mít příležitost zapojit se do společného hledání Božího snu pro něj v rámci Víkendu směřování sboru. Strategické plánování služby má být vedeno Duchem svatým a má to být zkušenost, která sbor sjednocuje. V této části cesty sbory dostanou bohatý soubor nástrojů, který významně podpoří jejich plánování a přípravu a pomůže jim připojit se k tomu, co po nich Bůh chce a jak On sám už pracuje v jejich okolí i ve světě.

        V této fázi bude hrát důležitou roli nově vytvořený Týmu směřování sboru (dříve: Tým strategického plánování služby). Častokrát v tomto týmu chtějí sloužit i lidé, kteří předtím pracovali v Přípravném týmu Cesty obnovy (Týmu pro sborovou obnovu). Úkolem tohoto týmu bude vyhodnotit výstupy z předchozích fází a Víkendu směřování sboru, dát společně s vedením sboru dohromady strategický plán služby a provádět čtvrtletní hodnocení, která podpoří jeho naplňování. (Veritas, Inspirace a Víkend směřování sboru tvoří triádu seminářů na Cestě sborové obnovy.)

        V tomto bodě jejich cesty je pro sbory velmi přirozené, že se jejich kazatelé a týmy zapojí do etapy Podpora: Doprovázení kazatelů a týmů na této cestě. Toto je taky čas pro formální vytvoření strategického plánu služby – i když prvky strategického plánování už byly zahrnuty i v předchozích krocích. Účelem doprovázení kazatelů a týmů je pomoci jim v rozvíjení strategických a organizačních dovedností, potřebných k tomu, aby mohli vést svůj sbor kupředu. Podpora vzchází z principů vyučovaných v rámci etapy Plán a poskytuje kazatelům a týmům koučink, který jim pomůže tyto principy uvádět do praxe.  Po 12 až 18 měsíců budou mít kazatelé díky koučinku příležitost rozvíjet svou moudrost a odvahu k tomu, aby proměňovali vizi v realitu. Každý Mojžíš potřebuje svého Jitra (Exodus 18).

 

Radost a oslava Pána žně:

        Kráčení po Cestě obnovy staví sbor do situace, kdy musí naslouchat Bohu a slyšet, co mu říká Duch. Celá tato pouť je prostoupena modlitbami. V samotných seminářích, technikách nebo nástrojích není žádný život. Na výsledcích této cesty se spolupodílejí Duch svatý, kazatelé, „laičtí“ vedoucí, obdarování ve sboru a kultura ve sborovém podhoubí. I když pro to není žádná záruka, ovocem Cesty obnovy často bývá hojná žeň nového života a radosti.