Funkce Přípravných týmů Cesty obnovy (dříve pod názvem: Týmy pro sborovou obnovu)

28.04.2015 11:00

Účelem Přípravného týmu Cesty obnovy (PTCO) (dříve pod názvem: Tým pro sborovou obnovu (TSO)) je

  • Získat vstupní informace, které pomohou staršovstvu a vedení sboru získat dobrý obraz o postojích a jednání lidí po tom, co prožili na semináři Veritas,
  • pomoci s duchovním rozpoznáváním Božích záměrů ohledně strategického směřování vašeho sboru,
  • doporučovat možnosti týkající se budoucnosti sboru,
  • připravit ve sboru půdu pro obnovu a pro další etapy Cesty obnovy.

PTCO (TSO) má obvykle 7-9 členů.  Jeden nebo dva mohou být ze staršovstva a sloužit jako spojovací článek s vedením sboru. Někdy může být vhodné přibrat do týmu také placeného pracovníka sboru.  Ostatní členové týmu by měli být lidé, kteří mají ve sboru pozitivní vliv a těší s v něm důvěře a úctě. V týmu může být i kazatel sboru, v tom případě je ale lepší, pokud on sám týmu nepředsedá.

Tým se zodpovídá staršovstvu a vedení sboru, které pravidelně informuje o své práci. Přípravný tým Cesty obnovy má funkci doporučující a poradní, není rozhodovacím orgánem, neprovádí samotnou obnovu, ale jeho důležitou funkcí je připravit pro obnovu půdu. Může pomáhat staršovstvu při vytváření a uplatňování komunikační strategie, která je v čase nejistoty velmi důležitá. Základem je častá a průhledná komunikace. 

Pro naplňování jednotlivých funkcí PTCO (TSO) jsou vytvořeny pracovní skupiny (PS) z dalších členů sboru. Většina týmů obnovy se setkává jedenkrát měsíčně na dvě hodiny. V mezidobí pracují na svých projektech jednotlivé specializované PS pod vedením svých vedoucích z řad vašeho týmu. 

(Pro zvětšení klikněte na obrázek)