Deset znaků zdravé misijní církve

28.04.2015 11:02

Stěžejní místo Božího slova  2. Timoteovi 3,16

 • Věříme, že Bible je jediným dokonalým měřítkem naší víry, doktríny a našeho jednání.
 • Naše kázání a vyučování na všech úrovních vychází z pečlivé přípravy, je relevantní a tvořivé.
 • Lidé v našem sboru dokážou studovat a aplikovat biblické pravdy způsobem, který vede k praktickému životu ve shodě s Písmem. Vyučujeme je tomu a vidíme, že v této oblasti rostou.

Životy proměňované Kristem  Jan 3,3; 3,30, Filipským 1,6

 • V našem sboru učíme lidi, jak mohou za všech okolností žít s Kristem.
 • Lidé v našem sboru chápou radikální charakter Ježíšova poselství a Jeho poslání a jejich vliv na proměnu lidského života.
 • Lidé v našem sboru jsou schopni využívat různé prostředky, nástroje, zkušenosti a prostředí k podpoře svého duchovního růstu. Pomáháme jim v tom a vidíme v této oblasti jejich pokrok.

Cílevědomá evangelizace  Matouš 28,18-20

 • Leží nám na srdci duchovní stav těch, kdo ještě nepoznali Krista.
 • Naše jednotlivé sborové služby zahrnují konkrétní způsoby evangelizace.
 • Lidé v našem sboru rostou ve schopnosti budovat přátelství s nevěřícími lidmi, dokážou rozpoznat Bohem připravené situace a využít je ke sdílení své víry.

Milosrdenství a sociální spravedlnost   Micheáš 6,8

 • Leží nám na srdci trpící lidé v našem okolí i ti, kteří jsou vzdálení.
 • Naše služba zahrnuje konkrétní způsoby, jimiž projevujeme soucit s potřebnými, milosrdenství a úsilí o spravedlnost.
 • Lidé v našem sboru vidí utrpení a bolesti druhých i jejich příčiny a dokážou na ně reagovat. Vyučujeme je v tom a vidíme, že v této oblasti rostou.

Služba přesahující hranice  Skutky 1,8

 • Pomáháme lidem v našem sboru dohlédnout za hranice sboru a jejich bezprostředního okolí a rozvíjet biblické chápání světa a dění v něm v globálním kontextu.  Zajímáme se o dění jinde na světě a často se za něj modlíme.
 • Konkrétním způsobem se účastníme na Božím díle mezi jinými sociálními skupinami, etniky nebo v jiných částech světa.
 • Lidé v našem sboru jsou schopni podílet se na globálních aspektech naší služby. Podporujeme jejich růst v této oblasti a vidíme, jak v ní nesou konkrétní ovoce.

Přitažlivé křesťanské společenství  Skutky 2,42-47

 • Rozumíme tomu, že naše vzájemná láska je mocným svědectvím o Ježíši.
 • Milujeme se a přijímáme navzájem takoví, jací jsme a neklademe si pro naši vzájemnou lásku podmínky.
 • Naše vzájemné společenství není omezeno jen na neděli, ale funguje i ve všední den.

Bohoslužba vděčnosti a chval  Žalm 138,1, Jan 4,23

 • Vyvyšujeme a oslavujeme Boha za to, kým je, za to, co učinil, co dělá a co bude dělat.
 • Naše bohoslužby jsou pečlivě připravovány tak, aby v nich byl prostor pro rozmanitou odezvu na setkání s Bohem, jako je adorace, chvála, lítost, pokání a vydávání se Bohu.
 • Lidé odcházejí z bohoslužby s tím, že o něco více poznali srdce Boží i srdce svoje.

Obětavost a štědrost  Římanům 12,1-8

 • Pomáháme lidem objevovat, rozvíjet a uplatňovat jejich duchovní dary.
 • Pravidelně, citlivě a bez zbytečných rozpaků vyučujeme o důležitosti biblického správcovství financí a jeho souvislosti s duchovním růstem křesťana.
 • Máme mezi námi mnoho konkrétních příkladů toho, jak se lidé z našeho sboru v praktických záležitostech svého života rozhodují na základě principů biblického správcovství a na základě skutečnosti, že má Bůh v jejich životě přední místo.

Zbožnost a osobní integrita vedoucích  Židům 13,7

 • Naši vedoucí na všech úrovních jsou lidé charakterní, kompetentní a vnitřně přesvědčení o tom, co dělají.
 • V našem sboru vládne duch spolupráce a vzájemné důvěry mezi členy a vedoucími.
 • Nepřetržitě se snažíme rozpoznávat a budovat Bohu oddané vedoucí pro všechny oblasti naší služby.

Funkční sborové struktury  Exodus 18,13-26, Skutky 6,1-7

 • Dokážeme formulovat pro náš sbor vizi, která bere lidi za srdce a vzdává chválu Kristu.
 • Nebojíme se hodnocení naší práce, považujeme jej za něco normálního a přirozeného a dokážeme konstruktivním způsobem zpracovávat konflikty.
 • Uspořádání naší organizační struktury nám umožňuje efektivní rozhodování, a zároveň ponechává prostor i všem členům k tomu, aby se mohli podílet se na směřování sboru a aby se cítili být součástí dění.
(Na základě: Evangelical Covenant Church - Congregational Vitality)